Tilaa uutiskirje

Tietosuojaseloste

 

Lue NHK-Keskus Oy:n tietosuojaseloste ››

TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12

1. Rekisterinpitäjä

NHK-Keskus Oy, Lautatarhankatu 3, 13110 Hämeenlinna
asiakaspalvelu(at)nhk.fi
03 628 661

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Petri Koivistoinen, Juustokatu 2, 40320 Jyväskylä
tietosuoja(at)nhk.fi

3. Rekisterin nimi

NHK-Keskus Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen luomiseen, hoitamiseen ja ylläpitoon liittyvissä tarkoituksissa. Tämän mukaisesti henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän tarjoamien tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, myyntiin, hallintaan, toteutukseen ja laskutukseen sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse, henkilötietoja ei käsitellä automaattisen päätöksenteon keinoin.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterinpitäjän tuotteita tai palveluita ostavien tai käyttävien asiakkaiden tai näiden edustajien yksilöinti- ja yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus.

Jos rekisteröity edustaa yritystä tai muuta yhteisöä, kyseisen yrityksen tai muun yhteisön yksilöinti- ja yhteystiedot, kuten nimi, yritys- ja yhteisötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä yhteyshenkilön tiedot.

Rekisterinpitäjän tuotteen tai palvelun käyttämiseen liittyvät rekisteröidyn tunnistustiedot, kuten käyttäjänimi.

Tiedot rekisteröidyn ostamista tai tilaamista tuotteista tai palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

Muu asiakassuhteen hoitamiseen liittyvä tieto.

Rekisteröidyn rekisterinpitäjälle ilmoittamat markkinointisuostumukset tai -kiellot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, perustuen hänen omaan ilmoitukseen puhelimitse, internetissä, sähköpostitse tai muulla tavalla. Tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti.

7. Tietojen vastaanottajat

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa NHK-Groupin (NHK-Keskus Oy ja NHKdairy Oy) muille yhtiöille tai valituille yhteistyökumppaneille rekisterinpitäjän tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen ja tuottamiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi tai muiden vastaavien tavanomaisten asiakassuhteen hoitamiseen liittyvien syiden vuoksi.

8. Tietojen siirto EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisterin sisältämiä tietoja ei siirretä EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista, suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja kohdassa 4 kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.

10. Rekisterin suojauksen periaate

Manuaalinen aineisto säilytetään valvontakameroilla/murtohälytyksellä ja/tai kulunvalvonnalla suojatuissa, lukituissa työtiloissa ja/tai kassakaapissa. Arkaluonteiseksi luokiteltava materiaali tuhotaan joko silppurilla tai laitetaan tuhottavaksi lukittuun tietosuoja-suloon.

Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Palvelimet on ajanmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Tietokannat ovat varmuuskopioituja. Rekisteriä käyttävät ainoastaan sellaiset, ennalta määritellyt henkilöt, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä rekisterin sisältämiä tietoja. Kullakin rekisteriä käyttävällä käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin. Käytettävien tietokoneiden kiintolevyt ovat suojattu kryptauksella.

11. Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää joko kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle tai henkilökohtaisesti NHK-Keskus Oy:n toimipaikoilla henkilöllisyyden varmentamalla.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan, kohdassa 2 mainittuun henkilöön tiedon korjaamiseksi.

12. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että
- henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
- rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
- henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
- henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

13. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos
- rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;
- käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
- rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

14. Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa. Tämä ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

15. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

16. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 

Lue NHKdairy Oy:n tietosuojaseloste ››

TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12

1. Rekisterinpitäjä

NHKdairy Oy, Lautatarhankatu 3, 13110 Hämeenlinna
asiakaspalvelu(at)nhk.fi
03 628 661

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Petri Koivistoinen, Juustokatu 2, 40320 Jyväskylä
tietosuoja(at)nhk.fi

3. Rekisterin nimi

NHKdairy Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen luomiseen, hoitamiseen ja ylläpitoon liittyvissä tarkoituksissa. Tämän mukaisesti henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän tarjoamien tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, myyntiin, hallintaan, toteutukseen ja laskutukseen sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita. Henkilötietoja ei käsitellä automaattisen päätöksenteon keinoin.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterinpitäjän tuotteita tai palveluita ostavien tai käyttävien asiakkaiden tai näiden edustajien yksilöinti- ja yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus.

Jos rekisteröity edustaa yritystä tai muuta yhteisöä, kyseisen yrityksen tai muun yhteisön yksilöinti- ja yhteystiedot, kuten nimi, yritys- ja yhteisötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, tilatiedot (tuotantosuunta) sekä yhteyshenkilön tiedot.

Rekisterinpitäjän tuotteen tai palvelun käyttämiseen liittyvät rekisteröidyn tunnistustiedot, kuten käyttäjänimi.

Tiedot rekisteröidyn ostamista tai tilaamista tuotteista tai palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

Muu asiakassuhteen hoitamiseen liittyvä tieto.

Rekisteröidyn rekisterinpitäjälle ilmoittamat markkinointisuostumukset tai -kiellot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, perustuen hänen omaan ilmoitukseen puhelimitse, internetissä, sähköpostitse tai muulla tavalla. Tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti.
Lypsyrobotit tallentavat telemetriatietoja jotka liittyvät laitteen toiminnan ja suorituskyvyn seurantaan ja ylläpitoon.

7. Tietojen vastaanottajat

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa NHK-Groupin (NHK-Keskus Oy ja NHKdairy Oy) muille yhtiöille tai valituille yhteistyökumppaneille rekisterinpitäjän tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen ja tuottamiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi tai muiden vastaavien tavanomaisten asiakassuhteen hoitamiseen liittyvien syiden vuoksi. Asiakastietoja luovutetaan laitevalmistajille laitteiden hankintaa ja teknistä ylläpitoa varten.

8. Tietojen siirto EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisterin sisältämiä tietoja ei siirretä EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista, suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja kohdassa 4 kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.

10. Rekisterin suojauksen periaate

Manuaalinen aineisto säilytetään valvontakameroilla/murtohälytyksellä ja/tai kulunvalvonnalla suojatuissa, lukituissa työtiloissa ja/tai kassakaapissa. Arkaluonteiseksi luokiteltava materiaali tuhotaan joko silppurilla tai laitetaan tuhottavaksi lukittuun tietosuoja-suloon.

Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Palvelimet on ajanmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Tietokannat ovat varmuuskopioituja. Rekisteriä käyttävät ainoastaan sellaiset, ennalta määritellyt henkilöt, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä rekisterin sisältämiä tietoja. Kullakin rekisteriä käyttävällä käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin. Käytettävien tietokoneiden kiintolevyt ovat suojattu kryptauksella.

11. Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää joko kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle tai henkilökohtaisesti NHKdairy Oy:n toimipaikoilla henkilöllisyyden varmentamalla.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan, kohdassa 2 mainittuun henkilöön tiedon korjaamiseksi.

12. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että
- henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
- rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
- henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
- henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

13. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos
- rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;
- käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
- rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

14. Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa. Tämä ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

15. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

16. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 

Rahoitusratkaisut ikoni

rahoitusta
TILAN tarpeisiin


Lue lisää ›

koeajo

VARaa
jcb-koeajo!


Lue lisää ›

huoltoverkosto

24/7 Robotti-
huoltoverkosto


Lue lisää ›